welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 認識直潭 > 歷任校長.友善列印,開新視窗
  歷任校長  
 
 
  |校長照片|        
 
     
 

第  一  任 李書恩校長      民國500801 民國560430

第  二  任 蕭松炎校長           民國560501 民國610505

第  三  任 陳長坤校長           民國610506 民國650731

第  四  任 陳芳菲校長          民國650801  民國720731

第  五  任 楊昭美校長          民國720801 民國770731

第  六  任 周松吉校長          民國770801 民國820131

第  七  任 崔恭棫校長           民國820201 民國850131

                黃美玲主任代理校長  民國850201 ~ 民國850731(代理校務)

第  八  任 趙正文校長          民國850801 民國890731

第  九  任 吳順火校長          民國890801 ~ 民國930731

第  十  任 李智賢校長              民國930801 民國960731

第十一任 許德田校長              民國960801  民國1010731

第十二任 賴玉粉校長                   民國1010801  民國1060731

第十三任 吳瑞文校長                   民國1060801 ~至今

附件